苦慼Khó͘-chheh

,

作者:杜信龍

出版社:前衛

ISBN:9786267325926

$31.75

產品號碼: 233591 貨號: 9786267325926 分類: , 標籤: , , , ,

  苦,是台灣島嶼ê身世kap運命
  慼,是歷史底層、失聲者、受壓迫者ê心聲

  台文新生代作家杜信龍,以人道ê關懷,對台灣苦難ê歷史起筆,繼承台語文學釘根土地ê寫實傳統,透過虔誠有力ê詩文,替台灣被殖民ê歷史kap記錄、替台灣拍拚ê英雄kap庶民留下見證。伊聲聲呼叫台灣人、台灣民族teh beh失落ê母語、精神kap記持,關心土地、行向世界,以十冬粒積ê書寫kap意志,獻hō͘台灣。

  ◎本冊採用傳統白話字,漢羅用字參考《台文通訊BONG報》。
  ◎本作品榮獲國藝會出版獎助

真情推薦

  Sìn-liông ê si leh kho͘, kho͘ lán Tâi-oân-lâng chò tńg-khì chin-chiàⁿ ê lâng.──Lîm Jū-khái(台灣文學系助理教授、台語詩人、歌仔冊作家)

  《苦慼》有苦。總–是,文字ê khùi力帶來安慰,母語詩是台灣苦thàng ê救贖。──陳慕真(國立成功大學臺灣文學系助理教授)
 

目錄

推薦序|歡喜讀《苦慼》/Lîm Jū-khái
推薦序|為著bē-tàng講話–ê出聲/陳慕真
踏話頭|大願/杜信龍

Chapter 1 思念kap記持
先行
斷chat ê詩chōa──Hō͘ 老爸
Kùi紙
阿爸ê茶車
歹勢,你講啥?
Hō͘ 母親ê冊

鏡──Siáng對siáng講話

我kap死講話

擔–起-來──Hō͘胡長松老師
風──Hō͘張炎憲教授
寫Hō͘府城守謢者──巴克禮傳教士(走揣台語文ê歷史)
我m̄是孤單一个人──Hō͘鄭兒玉牧師
斷水──Hō͘ Marcus
山難記事
打狗情歌
上尾ê薰田
草猴──Hō͘ Cinderella
媽祖渡海──寫hō͘ 陳達先(sian)唱
民謠唱人生
好笑神ê你,順行!──記念廖瑞銘教授

Chapter 2 中華民國時代.二二八事件.白色恐怖
Hō͘鄭南榕
你先行 我隨行
無 死目m̄願kheh──Hō͘阿樺
掠蛇使者──Hō͘王金河/謝緯醫生
麥仔入塗──台灣『史懷哲』謝緯
火燒百合花──柯旗化
牽掛──Hō͘台獨先行者陳智雄
李應章:和–ā我kā你講
失算──Hō͘陳文成
詩ê秤頭
新樂園──Hō͘丁窈窕
無國ê人──Hō͘許昭榮
王育德,無tńg–來
Tò͘-sàng──Hō͘羅天賀二二八受難者
二水戰士──陳篡地
遲到ê遺書──Hō͘蔡鐵城
Hō͘鱸鰻查某ê情歌
來揣陳澄波食冰
我m̄ bat藝術
畫筆──寫陳澄波
來tńg──Hō͘台灣ê『南丁格爾』陳翠玉
一隻尾蝶仔
打狗踏查──記高雄雄中二二八陳仁悲訪談
阿母hoa–去ê春天──詩寫陳新吉
獨唱人生──Hō͘高菊花
赤theh-theh ê榮光
Têng-tâⁿ
將軍玫瑰──記孫立人將軍舊厝
桃城m̄是逃城
濁水溪ê háu疼──讀《濁水溪三百年:歷史.社會.環境》
虛構ê目屎
後一改雨期──讀《幽暗角落的泣聲》

Chapter 3 原住民相關
春のさほ姫よ──Hō͘ Uyongu Yata'uyungana (高一生)
內籬仔ê十字架──Hō͘湯英伸18 歲ê性命
Miyome 安魂曲
夢–裡ê約誓──記Lawa Toyu /柯菊蘭
久見,我真正ê祖靈!──一位無Hō͘官方承認ê原住民
Manapan ê幻影
Lamungan 遺跡
拍ka-la̍uh ê祖靈──記水沙連郭百年事件
後一場夜祭
流浪ê牡丹
Inawan 紅頭嶼
Kavulungan 源頭
霧社記事──Hō͘ Mona Rudo

Chapter 4 原住民相關
掛心──Hō͘苗栗八叔(1922~1935/4/21)
拍ka-la̍uh ê亡魂
大里杙(Tāi-lí-khi̍t)踏查──記訪林爽文古厝
Chhio──國姓改編傳奇
戴潮春事件──查封公記事

Chapter 5 日本時代
樹靈塔──一个文史家對阿里山ê見解
失–去ê甜──記后里糖廠
銅鑼走味ê山歌
尖筆山血路
倒tńg──記通霄踏查

Chapter 6 國際議題
Ta-lian ê青春―Hō͘ Amos Yee
Iau飢ê囡仔
幸福ê徛家―Hō͘ tī香港反送中被兇殺死ê 15歲查某囡仔陳彥霖
你留tī桌仔頂ê紙條仔
我m̄是家己ê我
隔離―Hō͘李明哲
刺酸―記黃之鋒絕食行動

寫作kap發表記錄

作者介紹

作者簡介

杜信龍 Tō͘ Sìn-liông
 
  1981年台南灣裡出世,2006年中央大學電機所碩士畢業。現此時,佇外商公司上班,無受過正式台語教育kap文學訓練。2013年6–月,ùi台北轉來府城,智覺厝內阿姊lóng講華語,造成kan-taⁿ會曉講台語ê老母壓迫。自按呢,家己開始學習寫台文、熟似台語人(台文筆會)、讀台語冊,欲kā台語khioh–轉-來。向望家己未來ē-sái為台語文學kap台語ê地位來phah-piàⁿ,走chhōe母語ê尊嚴。2023年出版台語小說集《放毒》。

出版地

台灣

出版日期

04/24/2024

印刷

部份全彩

版別

初版

裝訂

平裝

語系

繁體中文

頁數

272